cimer bakonyszentivan

 

Bakonyszentiván Község Helyi Választási Bizottsága
8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.
Tel: 89/352189, Fax: 89/572201
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bakonyszentiván Község Helyi Választási Bizottságának
1/2018. (XII. 6.)
HATÁROZATA

időközi polgármester választás

Bakonyszentiván Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302.§ biztosított jogkörében eljárva
Bakonyszentiván községben

az időközi polgármester választást

2019. február 17. napjára (vasárnap) tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.
A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat helyben szokásos módon való közzétételét Bakonyszentiván Község Önkormányzat hirdetőtábláján és Bakonyszentiván Község Önkormányzata hivatalos honlapján (http://www.bakonyszentivan.hu).

Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda Elnöke, valamint a Területi Választási Iroda Vezetője (Veszprém) részére.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) címzett, de Bakonyszentiván Község Helyi Választási Bizottságához személyesen, levélben (8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37. illetve fax: 89/572201; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. kell benyújtani úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, - 2018. december 9-én - 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, továbbá a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok felhozhatóak.
A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

Karvas János Bakonyszentiván Község Polgármestere 2018. november 28-án elhunyt. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdése alapján időközi választást kell kitűzni, ha a polgármester megbízatása megszűnik.
A Ve. 8.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.
A Ve. 6.§ (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzést követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.
A Ve. 302.§ szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választását a helyi választási bizottság tűzi ki.
A fentieknek megfelelően Bakonyszentiván Helyi Választási Bizottsága a Ve. 302.§ kapott felhatalmazás alapján a Ve. 6.§ (1) bekezdésében foglalt határidők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az időközi választást a rendelkező részben foglaltak szerint 2019. február 17. napjára (vasárnap) tűzte ki.
Bakonyszentiván Helyi Választási Bizottsága a Ve. 11.§ (1) bekezdése alapján az időközi választás naptár szerinti határnapjait a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.
A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 302.§ és a 11. § (1) bekezdése határozza meg. A határozat a Ve. jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221.§ (1) bekezdésén, 224.§ (1) (4) bekezdésein, 307/P. § (2) bekezdése c) pontján alapul.
Bakonyszentiván, 2018. december 6.

Adorján Róbert

Bakonyszentiván Helyi Választási Bizottság Elnöke

 

melléklet:

Melléklet az 1/2018. (XII. 6.) HVB határozathoz

Bakonyszentiván községben 2019. február 17. napjára (vasárnapra) kitűzött időközi polgármester választásának naptár szerinti határnapjai

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 11. § (1) bekezdésében és a 302.§ kapott felhatalmazás alapján a 2019. február 17. napjára kitűzött időközi polgármester választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítására a Helyi Választási Bizottság a következőket rendeli el:

I. Választási Bizottság

1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. február 8-án 16 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottság Elnökénél. (Ve. 30.§ (2) bekezdés)
2. A választási bizottság tagjai 2019. február 18-án mentesülnek a munkavégzési
kötelezettség alól. (Ve. 15. § (1) bekezdés)

3. A munkáltató a választási szerv I. 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2019. február 18-tól 2019. február 22-én 16.00 óráig igényelheti a Helyi Választási Irodától. (Ve. 15. § (2) bekezdés)

II. Szavazókör

A választás kitűzésétől 2019. február 17-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. (Ve. 79. § (2) bekezdés)

III. A szavazóköri névjegyzék

1. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. december 12-én szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. (Ve. 115.§ (1) bekezdés)

2. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. december 28-ig kell megküldeni. (Ve. 115. § (2) bekezdés)

3. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. december 21-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bekezdés)
4. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét

a) a helyi választási irodától

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. február 13-án 16 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. február 15-én 16 óráig,

ac) 2019. február 15-én 16 órát követen elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. február 17-én 12.00 óráig kérheti.

b) a szavazatszámláló bizottságtól meghatalmazott útján vagy levélben 2019. február 17-én 12.00 óráig (Ve. 103. § (2) bekezdés)

5. A fogyatékossággal élő választópolgár 2018. december 11-én 16.00 óráig segítséget
igényelhet választójogának gyakorlásához.

a) Braille-írással készült értesítő megküldésével, (Ve. 117. § (1) bekezdés)

b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldésével (Ve. 117. § (2) bekezdés)

c) amennyiben a választópolgár 2019. február 8-án 16.00 óráig Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását igényelte, a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során részére Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. (Ve. 167. § (5) bekezdés)

6. A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2019. február 16-án kinyomtatja. (Ve. 106. § (2) bekezdés)

7. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét 2019. május 20-án kell megsemmisíteni. (Ve. 109.§ (1) bekezdés)

8. A szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2019. május 20-án kell törölni. (Ve. 109. § (2) bekezdés)

IV. A jelöltállítás

1. Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően
jelölő szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. (Ve. 119.§ (1)bekezdés, 307/D § (1) bekezdés)
2. A polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2018. december 14-én. (Ve. 307/E.§ (1 bekezdés)
3. Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához (Ve. 120. § (2) bekezdés)
4. Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően haladéktalanul, de legkorábban 2018. december 29-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121. § (2) bekezdés)
5. A polgármester jelöltet legkésőbb 2019. január 14-én 16 óráig kell bejelenteni. (Ve. 307/G § (1) bekezdés)
6. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda 2019. május 20-án megsemmisíti. (Ve. 128. §)

V. Választási kampány

1. A választási kampányidőszak 2018. december 29. napjától 2019. február 17. napján 19.00 óráig tart. (Ve. 139. §)

2. Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2018. december 14-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. (Ve. 148. § (3) bekezdés)

3. A politikai hirdetést közzé tevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2019. március 4-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. (Ve. 148. § (5) bekezdés)

4. A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2019. február 17. napján nem folytatható. (Ve.143. §)

5. Választási gyűlés a szavazás napján, 2019. február 17-én nem tartható. (Ve. 145.§ (1) bekezdés)

6. Politikai reklámot a választás napján, 2019. február 17-én nem lehet közzétenni. (Ve. 147. § (4a) bekezdés)

7. A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ily módon készített közvélemény-kutatás eredményét is csak 2019. február 17-én 19 óra után szabad nyilvánosságra hozni. (Ve. 150.§)

8. A Ve. 153. § szerinti adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelöltnek és a jelöltet állító jelölő szervezetnek legkésőbb 2019. február 17-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155. § (2) bekezdés)

9. A plakátot, az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, legkésőbb 2019. március 19-én 16.00 óráig köteles eltávolítani, vagy annak elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. (Ve. 144. § (7) bekezdés)

VI. A szavazás előkészítése

1. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. január 14. napján 16 óra után végzi el. (Ve.160. § (2) bekezdés)

2. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2019. február 16-án adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve, 164. § (1) bekezdés)

3. Az iratok és kellékek őrzését 2019. február 17-ig a helyi választási iroda biztosítja. (Ve. 164. § (2) bekezdés)

VII. Szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. február 17. napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet. (Ve. 169.§)

VIII. Az eredmény megállapítása

1. A helyi választási bizottság 2019. február 17-én állapítja meg a választás eredményét. (Ve. 307/N § (1) bekezdés)

2. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2019. február 20. napján 16 óráig megtekinthető. (Ve. 204, §)

3. A szavazólapokat - ha a választás eredményével összefüggésben büntetőeljárás nincsen folyamatban - a helyi választási irodában 2019. május 20. napjáig kell megőrizni. (Ve. 205. § (1) bekezdés)

4. A választási iratokat - a jegyzőkönyv kivételével - 2019. május 20. napján kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyv első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2019. május 20-án át kell adni. (Ve. 205. § (2) bekezdés) megsemmisíteni (Ve. 205.§ (2) bekezdés).

 

 

 

 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com