cimer bakonyszentivan

 

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI FÓRUM!

FELHÍVÁS!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételei miatt a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításra kerül. A társadalmi egyeztetési folyamatot is igénylő rendeletalkotáshoz

lakossági/partneri véleményezési fórumot tartunk

2019. május 30-án 16 órakor az önkormányzati hivatalban.

Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig küldhetik meg a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre vagy a postacímen a hivatalba.

A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti vélemény nyilvánítási lehetőség az Önök számára.

közzététel: 2019. május 22.

Frum István
polgármester

csatolmány: módosító rendelet tervezet (DocX)

 


Bakonyszentiván Község Helyi Választási Bizottsága
8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37.
Tel: 89/352189, Fax: 89/572201
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bakonyszentiván Község Helyi Választási Bizottságának
1/2018. (XII. 6.)
HATÁROZATA

időközi polgármester választás

Bakonyszentiván Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302.§ biztosított jogkörében eljárva
Bakonyszentiván községben

az időközi polgármester választást

2019. február 17. napjára (vasárnap) tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.
A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat helyben szokásos módon való közzétételét Bakonyszentiván Község Önkormányzat hirdetőtábláján és Bakonyszentiván Község Önkormányzata hivatalos honlapján (http://www.bakonyszentivan.hu).

Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda Elnöke, valamint a Területi Választási Iroda Vezetője (Veszprém) részére.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) címzett, de Bakonyszentiván Község Helyi Választási Bizottságához személyesen, levélben (8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37. illetve fax: 89/572201; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. kell benyújtani úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. napon, - 2018. december 9-én - 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti hivatkozási alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, továbbá a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok felhozhatóak.
A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

Karvas János Bakonyszentiván Község Polgármestere 2018. november 28-án elhunyt. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdése alapján időközi választást kell kitűzni, ha a polgármester megbízatása megszűnik.
A Ve. 8.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.
A Ve. 6.§ (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzést követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.
A Ve. 302.§ szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választását a helyi választási bizottság tűzi ki.
A fentieknek megfelelően Bakonyszentiván Helyi Választási Bizottsága a Ve. 302.§ kapott felhatalmazás alapján a Ve. 6.§ (1) bekezdésében foglalt határidők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az időközi választást a rendelkező részben foglaltak szerint 2019. február 17. napjára (vasárnap) tűzte ki.
Bakonyszentiván Helyi Választási Bizottsága a Ve. 11.§ (1) bekezdése alapján az időközi választás naptár szerinti határnapjait a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.
A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 302.§ és a 11. § (1) bekezdése határozza meg. A határozat a Ve. jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221.§ (1) bekezdésén, 224.§ (1) (4) bekezdésein, 307/P. § (2) bekezdése c) pontján alapul.
Bakonyszentiván, 2018. december 6.

Adorján Róbert

Bakonyszentiván Helyi Választási Bizottság Elnöke

melléklet:

Melléklet az 1/2018. (XII. 6.) HVB határozathoz

Bakonyszentiván községben 2019. február 17. napjára (vasárnapra) kitűzött időközi polgármester választásának naptár szerinti határnapjai

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 11. § (1) bekezdésében és a 302.§ kapott felhatalmazás alapján a 2019. február 17. napjára kitűzött időközi polgármester választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítására a Helyi Választási Bizottság a következőket rendeli el:

I. Választási Bizottság

1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. február 8-án 16 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottság Elnökénél. (Ve. 30.§ (2) bekezdés)
2. A választási bizottság tagjai 2019. február 18-án mentesülnek a munkavégzési
kötelezettség alól. (Ve. 15. § (1) bekezdés)

3. A munkáltató a választási szerv I. 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2019. február 18-tól 2019. február 22-én 16.00 óráig igényelheti a Helyi Választási Irodától. (Ve. 15. § (2) bekezdés)

II. Szavazókör

A választás kitűzésétől 2019. február 17-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni. (Ve. 79. § (2) bekezdés)

III. A szavazóköri névjegyzék

1. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. december 12-én szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. (Ve. 115.§ (1) bekezdés)

2. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. december 28-ig kell megküldeni. (Ve. 115. § (2) bekezdés)

3. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. december 21-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bekezdés)
4. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét

a) a helyi választási irodától

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. február 13-án 16 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. február 15-én 16 óráig,

ac) 2019. február 15-én 16 órát követen elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. február 17-én 12.00 óráig kérheti.

b) a szavazatszámláló bizottságtól meghatalmazott útján vagy levélben 2019. február 17-én 12.00 óráig (Ve. 103. § (2) bekezdés)

5. A fogyatékossággal élő választópolgár 2018. december 11-én 16.00 óráig segítséget
igényelhet választójogának gyakorlásához.

a) Braille-írással készült értesítő megküldésével, (Ve. 117. § (1) bekezdés)

b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldésével (Ve. 117. § (2) bekezdés)

c) amennyiben a választópolgár 2019. február 8-án 16.00 óráig Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását igényelte, a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során részére Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. (Ve. 167. § (5) bekezdés)

6. A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2019. február 16-án kinyomtatja. (Ve. 106. § (2) bekezdés)

7. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét 2019. május 20-án kell megsemmisíteni. (Ve. 109.§ (1) bekezdés)

8. A szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2019. május 20-án kell törölni. (Ve. 109. § (2) bekezdés)

IV. A jelöltállítás

1. Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően
jelölő szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. (Ve. 119.§ (1)bekezdés, 307/D § (1) bekezdés)
2. A polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2018. december 14-én. (Ve. 307/E.§ (1 bekezdés)
3. Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához (Ve. 120. § (2) bekezdés)
4. Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően haladéktalanul, de legkorábban 2018. december 29-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121. § (2) bekezdés)
5. A polgármester jelöltet legkésőbb 2019. január 14-én 16 óráig kell bejelenteni. (Ve. 307/G § (1) bekezdés)
6. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda 2019. május 20-án megsemmisíti. (Ve. 128. §)

V. Választási kampány

1. A választási kampányidőszak 2018. december 29. napjától 2019. február 17. napján 19.00 óráig tart. (Ve. 139. §)

2. Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2018. december 14-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. (Ve. 148. § (3) bekezdés)

3. A politikai hirdetést közzé tevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2019. március 4-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. (Ve. 148. § (5) bekezdés)

4. A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2019. február 17. napján nem folytatható. (Ve.143. §)

5. Választási gyűlés a szavazás napján, 2019. február 17-én nem tartható. (Ve. 145.§ (1) bekezdés)

6. Politikai reklámot a választás napján, 2019. február 17-én nem lehet közzétenni. (Ve. 147. § (4a) bekezdés)

7. A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ily módon készített közvélemény-kutatás eredményét is csak 2019. február 17-én 19 óra után szabad nyilvánosságra hozni. (Ve. 150.§)

8. A Ve. 153. § szerinti adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelöltnek és a jelöltet állító jelölő szervezetnek legkésőbb 2019. február 17-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155. § (2) bekezdés)

9. A plakátot, az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, legkésőbb 2019. március 19-én 16.00 óráig köteles eltávolítani, vagy annak elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. (Ve. 144. § (7) bekezdés)

VI. A szavazás előkészítése

1. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2019. január 14. napján 16 óra után végzi el. (Ve.160. § (2) bekezdés)

2. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2019. február 16-án adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve, 164. § (1) bekezdés)

3. Az iratok és kellékek őrzését 2019. február 17-ig a helyi választási iroda biztosítja. (Ve. 164. § (2) bekezdés)

VII. Szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. február 17. napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet. (Ve. 169.§)

VIII. Az eredmény megállapítása

1. A helyi választási bizottság 2019. február 17-én állapítja meg a választás eredményét. (Ve. 307/N § (1) bekezdés)

2. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2019. február 20. napján 16 óráig megtekinthető. (Ve. 204, §)

3. A szavazólapokat - ha a választás eredményével összefüggésben büntetőeljárás nincsen folyamatban - a helyi választási irodában 2019. május 20. napjáig kell megőrizni. (Ve. 205. § (1) bekezdés)

4. A választási iratokat - a jegyzőkönyv kivételével - 2019. május 20. napján kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyv első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2019. május 20-án át kell adni. (Ve. 205. § (2) bekezdés) megsemmisíteni (Ve. 205.§ (2) bekezdés).

 

 

 


FELHÍVÁS!

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS -RENDEZÉSI VIRTUÁLIS FÓRUM!

A településfejlesztési koncepció és a településrendezési tervek felülvizsgálatának véleményezési dokumentációi elkészültek, melyeket a honlapon közzéteszünk, valamint a hivatalban is megtekinthetőek. Elérhetőség : http://czsz.hu/bakonyalja/htm/bakonyalja_3.htm
belépési kód:

Település

Azonosító

Jelszó

Bakonyszentiván

szentivan

Ba01

Kérjük áldozzon néhány percet a települése minőségi fejlődése érdekében, hogy a távlati tervezés megalapozott legyen és segítse a döntéshozók munkáját. Az Önök érdeke közösségi és társadalmi közérdek is, szólaljon meg bátran, hogy ennek érvényt szerezzenek.

Észrevételeiket 2018. november 27-ig fogadjuk, írásban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen elektronikusan, és a hivatali e-mail címen, valamint postán.

Köszönettel:

Karvas János

polgármester


 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS -RENDEZÉSI NYITOTT FÓRUM!

A település Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció és a településrendezési tervek módosítását határozta el és kezdeményezte. A többrétű társadalmi és szakmai egyeztetési folyamatot igénylő tervezési munka megalapozásához lakossági és az ún. partneri véleményezési fórumot

2018. november 20-án kedden 16 órakor tartjuk a volt iskolateremben (Széchenyi u. 6.)

Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, vagy postacímen a hivatalban. A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség, és - a partnerségi egyeztetés helyi szabályai szerinti - lehetőség az Önök számára.

Bakonyszentiván, 2018. november 6.

Várjuk Önöket!

Karvas János
polgármester

 


FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság és Partnerségi Egyeztető Szervek!

Pápateszér, Vanyola, Gic, Bakonyszentiván községek önkormányzatai képviselő-testületei kezdeményezésében és együttműködésében egyeztetendő településfejlesztési koncepciók (továbbiakban: koncepció) és településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési dokumentációi elkészültek.

Az anyagot a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó községek önkormányzatainak honlapján is közzétesszük a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, valamint a helyi partnerségi egyeztetésről szóló rendelet szerint.

A koncepciókat és a településrendezési eszközöket az államigazgatási és önkormányzati szerveknek együttes eljárásban véleményezésre megküldtük. A  véleményezési dokumentációk felkerültek az alábbi linkkel egy elektronikus helyi véleményező felületre: http://czsz.hu/bakonyalja/htm/bakonyalja_3.htm

belépési kódok:

Település Azonosító Jelszó
Bakonyszentiván szentivan Ba01
Gic gic Ba02
Pápateszér papateszer Ba03
Vanyola vanyola Ba04

Kérem, hogy a fentiekre tekintettel lehetőségük szerint véleményezzék az anyagokat, úgymint helyben és úgyis mint szomszéd településen élők. Véleményüket kérjük részünkre írásban eljuttatni szíveskedjenek 20 napon belül.

Az eljáráshoz kapcsolódóan későbbi lakossági nyitott fórumom is lesz lehetőségük megismerni a településük fejlesztési és rendezési terveit, azokhoz való hozzászólási lehetőséget is biztosítunk az Önök számára.

2018. október 15.

Tisztelettel:

Varga Rita

Vanyola Község polgármestere

Sebestyén Zoltánné

Gic Község polgármestere

Karvas János

Bakonyszentiván Község polgármestere

Völfinger Béla

Pápateszér Község polgármestere

 

 

 


RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS!

LAKOSSÁGI FÓRUM!

Tájékoztatom a lakosságot, és az egyeztetésbe bevont partnereket, hogy a TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) elkészült.
A tervismertetőt és a véleményezését segítő lakossági fórumot

2017. szeptember 19-én kedden 19 órától

tartjuk, melyre minden – a település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk a Művelődési Házba.
A TAK véleményezési anyaga előzetesen megtekinthető a www.bakonyszentivan.hu honlapon és a hivatalban papír alapon. Várjuk szíves észrevételeiket!

2017. szeptember 7.

Karvas János
polgármester

 


F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.
A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.
Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 


Települési Agrárgazdasági Bizottságok

 

Bakonykoppány

Vesztergom Lajos elnök
Strommer Ferenc
Kerper Tamás

Bakonyság - Bakonyszentiván közös TAB

Földing Zoltán elnök
Schrauf Béla
Róka Csaba
Valdinger Imre
Harninger József
Nikl Mónika

Bakonyszücs

Szélesi Miklós elnök
Ősz Antal
Felber Zsolt

Béb

Masszi László elnök
Fenyvesi József
Hauber János

Lovászpatona

Tóth István elnök
Pölöskei András
Saller M. Zoltán
Sipőcz Attila József
Soós Géza Lászlóné
Szabó Ervin
Takács József

Nagytevel

Peng Ferenc elnök
ifj. Nagy László
Nagy László
Kecskeméti Benő
Schuszter Ferenc
Beszprémi Szilárd

Ugod

Szabó Róbert elnök
dr. Kun Attila Tibor
Pethő Attila
Ugodi EBT (képviseli: Vörös Tibor)
Nagy Imre Béla
Farner György Lajos

 


 

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com